Regulamin Ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA GAWRA w Wiknie

Do pobrania:   
 Regulamin Ośrodka GAWRA w formacie pdf
 Załącznik do regulaminu Ośrodka GAWRA w formacie pdf.

§1
Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka GAWRA w Wiknie (dalej „GAWRA”).
2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie GAWRA.
3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie www.osrodekgawra.pl
4.  W GAWRA wynajmowane są pokoje (zwane dalej łącznie „pokojami”).
5.  W GAWRA świadczone są usługi zakwaterowania. GAWRA nie jest hotelem ani obiektem hotelarskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
6.  GAWRA prowadzony jest przez spółkę pod firmą INCO PROJEKT Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (dalej INCO PROJEKT Sp. z o.o.).

§2
Doba hotelowa

1.  Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
2.  Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3.  Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. GAWRA może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu  w  przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4.  GAWRA zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5.  Wymeldowanie z pokoju powinno nastąpić nie później niż do godziny 11:00. W przypadku późniejszego wymeldowania bez uzgodnienia, GAWRA zastrzega sobie prawo do pobrania 100% ceny za pokój za kolejną dobę.

§3
Rezerwacja i meldunek

1.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2.  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3.  Osoby niezameldowane w GAWRA mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4.  GAWRA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu GAWRA lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników GAWRA lub innych osobach przebywających w GAWRA.
5.  GAWRA zastrzega sobie prawo żądania zapłaty zaliczki w wysokości oraz w terminie wskazanym przy rezerwacji.
6.  GAWRA zastrzega sobie prawo żądania zapłaty części lub całości należności za pobyt przed zakończeniem pobytu lub przed jego rozpoczęciem.
7.  W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu do godziny 15.00 w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją miał się rozpocząć pobyt lub w przypadku nieodwołania rezerwacji w powyższym terminie lub nie dotarcia Gościa w powyższym terminie, GAWRA zatrzyma wpłaconą zaliczkę.
8.  W przypadku rezygnacji Gościa z rozpoczętego już pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, GAWRA należało się będzie wynagrodzenie za rozpoczętą dobę hotelową.


§4  
Usługi

1.  GAWRA świadczy usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz inne w ramach dostępnej na terenie GAWRA aktualnej oferty.
2.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji.
3.  Parkowanie na terenie GAWRA możliwe jest jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych, w miarę dostępności miejsc.
4.  GAWRA nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
5.  Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalania ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.  
6.  Na terenie GAWRA oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabronione jest naruszanie runa leśnego, niszczenie zieleni, zanieczyszczanie jeziora oraz wyrzucanie odpadków poza miejscami do tego wyznaczonymi.
7.  Na terenie GAWRA istnieje możliwość wynajęcia sprzętu rekreacyjnego, zgodnie z aktualną ofertą, w oparciu o odrębny regulamin. Wynajmując sprzęt rekreacyjny, w tym sprzęt pływający GAWRA nie weryfikuje umiejętności i uprawnień do korzystania z tego sprzętu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego lub nieumiejętnego korzystania ze sprzętu.


§5
Odpowiedzialność gości

1.  Dzieci poniżej 10 roku życia powinny znajdować się na terenie GAWRA pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.  
2.  Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania małoletnich.
3.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych GAWRA, w tym  wynajętego lub wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego, powstałe z jego winy, z winy osób za które ponosi odpowiedzialność lub z winy odwiedzających go osób. Gość ponosi koszty wynikłe ze zgubienia przez niego klucza do pokoju.
4.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, GAWRA może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do trzech żądań GAWRA: uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia GAWRA.
5.  Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
6.  Zgodnie z art. 850 kodeksu cywilnego INCO PROJEKT Sp. z o.o. przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do GAWRA dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług GAWRA, jak również dla zabezpieczenia roszczeń o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych.
7.  Na terenie GAWRA obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. W obrębie budynku hotelowego zainstalowany został system przeciwpożarowy, którego nieuzasadnione uruchomienie będzie powodowało obciążenie Gościa opłatą w wysokości 500 zł.


§6
Odpowiedzialność GAWRA

1.  GAWRA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na teren budynku na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. GAWRA nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza terenem budynku.
2.  Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3.  GAWRA odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
4.  GAWRA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających  bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5.  GAWRA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem GAWRA.
6.  GAWRA nie odpowiada za szkody poniesione przez Gości przez niewłaściwe lub nieumiejętne korzystanie z udostępnionego lub wypożyczonego sprzętu, w tym sprzętu wodnego.
7.  Na terenie GAWRA znajduje się niestrzeżone kąpielisko. GAWRA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z kąpieliska oraz z jeziora znajdującego się w sąsiedztwie GAWRA. 


§7  
Zwrot rzeczy pozostawionych

1.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2.  W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, GAWRA przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.


§8
Cisza nocna

W GAWRA obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9  
Reklamacje

1.  Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2.  Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3.  Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 
Postanowienia dodatkowe

1.  GAWRA akceptuje obecność zwierząt, pod warunkiem zapewnienia przez Gościa właściwej opieki nad zwierzęciem, w szczególności w taki sposób, aby zwierzę nie zakłócało spokoju innym Gościom, nie stanowiło zagrożenia dla mienia i zdrowia innych Gości i personelu, oraz mienia GAWRA. Zwierzęta mogą  przebywać na terenie GAWRA jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty wg obowiązującego cennika. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie GAWRA. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie restauracji oraz pomieszczeń służbowych. Poza pokojem zwierzę może przebywać jedynie pod opieką właściciela.
2.  GAWRA zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia zwierzęcia z terenu GAWRA w przypadku:
     a.  nieuiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia,
     b.  zakłócania spokoju innym Gościom przez zwierzę,
     c.  jeżeli zwierzę stanowi zagrożenie dla mienia i zdrowia innych Gości, personelu lub mienia GAWRA.
3.  Na terenie GAWRA nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4.  Spółka INCO PROJEKT Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych (INCO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, adres e-mail: . Kontakt do inspektora ochrony danych  –  e-mail: ). 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Załączniku do Regulaminu.      
5.  Zakazuje się prowadzenia na terenie GAWRA akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.