Regulamin SPA

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY GAWRA

Do pobrania:   

 Regulamin SPA Ośrodka GAWRA w formacie pdf

Szanowni Goście, w trosce o bezpieczeństwo i komfort Państwa wypoczynku ustaliliśmy kilka reguł, o których przestrzeganie prosimy osoby przebywające w strefie SPA. 

 1. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu SPA oraz stosowania się do poleceń personelu.
 2. SPA OŚRODKA GAWRA czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 21:00. 
 3. OŚRODEK GAWRA (dalej OŚRODEK) zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.
 4. Gośćmi SPA mogą być wyłącznie Goście hotelowi.
 5. SPA jest strefą ciszy i relaksu.
 6. Osoby mające nieukończone 18 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Osoby mające nieukończone 16 lat lat mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 7. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, wnoszenie i spożywania żywności oraz alkoholu, żucia gumy, wnoszenia opakowań szklanych, wprowadzania zwierząt.
 8. OŚRODEK ani jego pracownicy* nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy gości wniesione na teren SPA.
 9. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania mokrych nawierzchni. Gości obowiązuje zakaz biegania w strefie SPA oraz wskakiwania do wanny czy jacuzzi.
 10. Na terenie SPA nie używamy własnych odbiorników MP3 i tym podobnych, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych. Jednocześnie OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z OŚRODKIEM.
 11. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
  a.    których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  b.    z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, oraz wysypką,
  c.    z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo, np. zakaźnymi
  d.    których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i personelu SPA,
  e.    których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
  Decyzję ostateczną o nie wpuszczeniu gościa do strefy SPA podejmuje personel SPA.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu SPA lub zachowujące się nieadekwatnie do miejsca (np. agresja, wulgarny język) będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 13. Za zniszczenia majątku SPA spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem Gościa, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 14. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Personel SPA ma prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
 15. Należy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na bezpieczeństwo Gości i eksploatację centrum rekreacyjnego.
 16. Goście Spa ze schorzeniami m.in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług SPA. OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.
 17. Usługa SPA jest wykupywana przez gościa, zgodnie z dostępnością strefy SPA.
 18. Honorowane są dotychczas wykupione pakiety SPA. Możliwość zamiany zabiegów wchodzących do składowych pakietu SPA istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.
 19. Każde wejście na teren spa odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wejścia w recepcji hotelu na konkretną godzinę. 
 20. Przed wejściem na teren SPA gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji hotelu, gdzie otrzymuje kartę dostępu umożliwiającą mu wejście do strefy SPA. Po zakończeniu pobytu w strefie SPA gość zobowiązany jest do zwrotu karty w recepcji hotelu.
 21. Kartę należy użyć w czytniku w windzie lub przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej na poziomie -1. W obrębie strefy SPA gość przemieszcza się bez użycia karty.
 22. Karta działa przez czas określony, tj. w okresie zarezerwowanego pobyt w strefie SPA.
 23. Goście SPA uiszczają opłatę ryczałtową 60 zł za pobyt w strefie SPA (50 minut) w recepcji hotelu. Goście hotelowi mogą obciążać opłatą rachunek swojego pokoju. Rachunek ten należy uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu z hotelu.
 24. Goście SPA w ramach opłaty korzystają z usług w SPA, pod warunkiem, że są one aktualnie dostępne. Informację o dostępności usług w danym czasie można uzyskać w recepcji hotelu. 
 25. Niedostępność poszczególnych usług nie ma wpływu na wysokość opłaty. 
 26. Recepcja SPA wydaje szlafrok i ręcznik oraz udziela wszelkich niezbędnych informacji związanych z pobytem w strefie SPA, m. in w zakresie urządzeń tam dostępnych. 
 27. Większość urządzeń na terenie SPA (np. wanna z hydromasażem, łóżko masujące, sauna, słoneczna łączka) jest uruchamiana i wyłączana przez personel SPA. Gość przed skorzystaniem z urządzenia powinien upewnić się czy może samodzielnie je uruchomić.
 28. Gości SPA prosimy u ubranie szlafroka oraz pozostawienie swojej odzieży i rzeczy osobistych w zamkniętych szafkach w przebieralni. 
 29. Zagubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki w przebieralni wiąże się z uiszczeniem opłaty za nową wkładkę do zamka.
 30. Zalecany jest natrysk przed zabiegami i masażami. 
 31. W przypadku zamiaru odwołania zabiegu, prosimy o poinformowanie recepcji hotelu. W przypadku zamiaru zmiany terminu zabiegu, prosimy o uzgodnienie nowego terminu z recepcją hotelu.
 32. Istnieje możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji zabiegu najpóźniej 6 godzin przed planowanym terminem. Zarezerwowane indywidualnie zabiegi obciążają rachunek gościa kwotą 50% ceny, w przypadku nie zgłoszenia się na zabieg lub nie odwołania go minimum 6 godzin przed umówionym terminem, a kwotą 100 % ceny, w przypadku nie zgłoszenia się na zabieg lub nie odwołania go minimum 2 godziny przed umówionym terminem. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
 33. Ze względu na reżim sanitarny i właściwe przygotowanie urządzeń, na terenie SPA może przebywać jednocześnie 2 osoby, chyba że są to osoby z jednej rodziny lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 34. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę, OŚRODEK zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
 35. OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.
 36. OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na odzieży i obuwiu, spowodowane korzystaniem ze SPA.
 37. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług SPA w OŚRODKU, czyli w celu zawarcia i świadczenia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679. Zabiegi typu masaże są wykonywane przez podmiot zewnętrzny, któremu nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych, a jedynie informujemy o godzinie zlecenia.
 38. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług SPA będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a pod pewnymi warunkami prawo ich usunięcia, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez OŚRODEK.
 39. Poza upoważnionymi pracownikami lub współpracownikami OŚRODKA, Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  - firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla OŚRODKA;
  - firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  - firmom świadczącym obsługę prawną oraz z zakresu ochrony danych osobowych.
 40. OŚRODEK dba o życie i zdrowie Gości, dlatego też podczas udzielania Gościowi usługi wchodzącej w zakres usług SPA, pracownik OŚRODKA celem prawidłowego wykonania zabiegu, może spytać Gościa o przeciwskazania wykonania zabiegu. W zakres udzielanych odpowiedzi mogą wchodzić dane osobowe o szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia). Administrator ma prawo przetwarzać te dane, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, a Administrator ma prawo bronić się przed roszczeniami w przypadku pozyskania wiedzy o przeciwskazaniach zdrowotnych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO** oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii, nie będzie możliwe wykonanie przez OŚRODEK usługi SPA, ze względu na bezpieczeństwo życia i zdrowia. Dane pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub roszczeń cywilnoprawnych OŚRODKA (co stanowi uzasadniony interes Ośrodka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO) lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. 
 41. Administratorem danych osobowych gości OŚRODKA jest INCO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000575447, REGON: 146993769, NIP: 5252572655. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail IOD@osrodekgawra.pl 
 42. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 43. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Regulaminie OŚRODKA oraz w „Polityce prywatności”, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

OGÓLNE ZASADY SPA:

 1. Pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami.
 2. Po zabiegach cieplnych odpocznij godzinę.
 3. Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowaną wizytą w SPA.
 4. Unikaj kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach.
 5. Poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach i przeciwwskazaniach do wykonywania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu.
 6. Korzystanie z kąpieli w jacuzzi oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami kosmetycznym.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W STREFIE SAUN:

 1. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.
 2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku.
 4. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
 5. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.
 6. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem.

*     Za pracownika rozumie się również osoby przy pomocą których OŚRODEK wykonuje czynności związane z obsługą hotelową lub SPA.
**   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.