Vouchery upominkowe

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY GAWRA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH OŚRODKA GAWRA W WIKNIE

Do pobrania:   
 Regulamin przyznawania i wykorzystania voucherów upominkowych Ośrodka GAWRA w Wiknie

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – Regulamin przyznawania i wykorzystania voucherów upominkowych.
 2. GAWRA – Ośrodek GAWRA w Wiknie, 13-100 Nidzica.
 3. Usługodawca – „INCO PROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-519), adres: ul. Wspólna 25, NIP 5260300428, KRS 0000101255, REGON 000599764.
 4. Voucher – papierowy bon upoważniający do skorzystania z określonych usług świadczonych przez Usługodawcę w GAWRZE.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca w posiadaniu Vouchera uprawniona do korzystania z Vouchera na obowiązujących zasadach.
 6. Usługi – usługi noclegowe, gastronomiczne, spa, świadczone przez Usługodawcę w GAWRZE.
 7. Uprawniony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Usługodawca przyznaje Voucher.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania i wykorzystania Voucherów.
 2. Użytkownik otrzymuje treść Regulaminu wraz z Voucherem.
 3. Użytkownik przyjmując Voucher akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Użytkownik przystępując do realizacji Vouchera zapoznaje się, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminy obowiązujące w GAWRZE w dniu realizacji Vouchera.
 5. Vouchery posiadają niepowtarzalne numery identyfikacyjne.

§ 3
Przyznawanie Voucherów

 1. Usługodawca według swojego uznania obdarowuje Voucherami Uprawnionych tj. wybrane przez siebie osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uprawniony może przekazać Voucher Użytkownikowi.
 2. Vouchery przyznawane są nieodpłatnie. 
 3. Wartość Vouchera określana jest na podstawie kalkulacji Usługodawcy i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uprawnionego lub Użytkownika.
 4. Treść Vouchera określa: 
  a.    liczbę osób uprawnionych do skorzystania z Usług,
  b.    zakres Usług objętych Voucherem,
  c.    termin ważności Vouchera.
 5. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku nieskorzystania z Vouchera lub z części Usług objętych Voucherem, Użytkownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, jak również nie przysługuje prawo zmiany na inne Usługi niż objęte Voucherem, bez względu na przyczynę niewykorzystania Vouchera lub części Usług objętych Voucherem.
 7. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w GAWRZE.
 8. Voucher może być zrealizowany jednorazowo bez możliwości podziału tak w zakresie Usług jak i liczby Użytkowników.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po przekazaniu Uprawnionemu.
 10. Jeżeli z powodu siły wyższej, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Usługodawca nie będzie mógł zapewnić Usług objętych Voucherem, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego jednostronnej zmiany lub unieważnienia.

§ 4
Zasady korzystania z Voucherów

 1. Voucher uprawnia do skorzystania z Usług zgodnie z zakresem Vouchera oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Voucher ważny jest od daty otrzymania, w terminie określonym na Voucherze. Voucher może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności (wszystkie Usługi objęte Voucherem muszą być wykorzystane w okresie ważności Vouchera).
 3. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
 4. Vouchery nie łączą się ze sobą.
 5. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami. Nie mogą być realizowane w okresach świątecznych i podczas ofert specjalnych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wcześniejszej rezerwacji Usług, nie później jednak niż 3 dni przed planowanym pobytem w GAWRZE.
 7. W przypadku nieskorzystania z Usług mimo rezerwacji lub odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni, Voucher uważa się za zrealizowany.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera gdy:
  a.    upłynął termin ważności Vouchera,
  b.    uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze,
  c.    nie dokonano wcześniejszej rezerwacji Usług,
  d.    brak dostępności Usług spowodowany dużym obłożeniem w GAWRZE,
  e.    Voucher o identycznym numerze identyfikacyjnym został już zrealizowany.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do rozliczenia wykorzystanych Usług nie objętych Voucherem, zgodnie z aktualnym cennikiem przy wymeldowaniu i dokonać zapłaty za te Usługi kartą płatniczą lub gotówką.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z regulaminami obowiązującymi w GAWRZE.

§ 5
Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Usługodawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.


WIKNO, 22 listopada 2019 r.